Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Het open karakter van een onderwijsinstelling vraagt om specifieke inspanningen voor het creëren van een veilige leer- en werkomgeving. Het bieden van die veilige leer- en werkomgeving is de uitdaging waar bestuurders en veiligheidsfunctionarissen van hogescholen en universiteiten voor staan.

Het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers.

Zorgwekkend gedrag, waaronder radicalisering: het trainingsaanbod.
Het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs wil hoger onderwijsinstellingen ondersteunen met een handelingsperspectief rond zorgwekkend gedrag, waaronder radicalisering. Bent u of is uw instelling geïnteresseerd in het volgen van een training? Neem dan contact met ons op. Lees verder

Nieuwsbrieven

U kunt hieronder de meest recente nieuwsbrieven downloaden

Gefaseerde samenwerking

Vanaf 2010 hebben verschillende onderwijsinstellingen in nauwe samenwerking met ketenpartners in het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs gefaseerd gewerkt aan het verzamelen en ontwikkelen van instrumenten op dit gebied. Het werken aan dit thema heeft aangetoond dat er een toenemende behoefte is om op deze ingeslagen weg samen verder te gaan.

Nieuwe dreigingen

Daarnaast verandert de wereld om ons heen. Nieuwe dreigingen vragen om andere oplossingen. Jihadisme, radicalisering, gewelddadige eenlingen, cybercrime, hacken, misbruik persoonsgegevens, spionage, onvoldoende aandacht voor informatiebeveiliging in ketens en misbruik bij wetenschappelijke integriteit zijn de risico’s van deze tijd. Integrale veiligheid is juist een aanpak om aan de bestuurstafel, binnen elke instelling en als sector hoger onderwijs bestuurlijk grip te krijgen op incidenten en veiligheidsrisico’s.

Volgende fase

Wat willen we bereiken in fase 3?

  • Integrale Veiligheid is een regulier onderwerp op de agenda van het college van bestuur en van de agenda van diensten en faculteiten.
  • Creëren van een kennisnetwerk van professionals uit HO-instellingen.
  • Het beter ontsluiten en vervolgens borgen van al ontwikkelde en nog te ontwikkelen instrumenten IV binnen HO-instellingen. De eigen website van IV HO vervult daarbij een nuttige rol.
  • HO-instellingen voorbereiden op nieuwe dreigingen.
  • Integrale Veiligheid onderdeel maken van de Plan-Do-Check-Act.

Processtappen

Thema’s